Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, kunnen partners profiteren van een partnerschapsovereenkomst waarin de belangrijke voorwaarden van de relatie tussen hen zijn vastgelegd. Partnerschapscontracten kunnen worden afgesloten op de volgende gebieden:
Zakelijk: twee of meer bedrijven komen samen in een joint venture, [9] een koper-leverancierrelatie, een strategische alliantie of een consortium om i) te werken aan een project (bijv. industrieel of onderzoeksproject) dat te moeilijk is of te riskant voor een enkel bedrijf, ii) samenwerken om een ​​sterkere marktpositie te bereiken, iii) voldoen aan specifieke regelgeving (bv. in sommige opkomende markten kunnen buitenlanders alleen investeren via partnerschappen met lokale ondernemers. [10] In dit geval.), de alliantie kan worden gestructureerd in een proces dat vergelijkbaar is met een fusie- en overnametransactie. Een uitgebreide literatuur in zaken en management heeft betrekking op de oprichting en administratie van statuten. [11] [12] Ze demonstreerde met name de rol van contracten en relatiemechanismen bij het organiseren van zakelijke partnerschappen.
Politiek (of geopolitiek): in wat bekend staat als een alliantie, kunnen regeringen samenwerken om hun nationale belangen af ​​te dwingen, soms tegen geallieerde regeringen met tegengestelde belangen, zoals het geval was tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.
Kennis: In de onderwijssector evalueren accreditatiebureaus steeds vaker scholen of universiteiten op het niveau en de kwaliteit van hun samenwerking met lokale of internationale collega's en een verscheidenheid aan andere instellingen in sociale sectoren. [Citaat vereist]
Individueel: Sommige partnerschappen vinden plaats op persoonlijk niveau, b.v. B. wanneer twee of meer mensen het eens zijn over een gemeenschappelijke woning, terwijl andere partnerschappen niet alleen persoonlijk maar ook privé zijn en alleen bekend zijn bij de betrokken partijen.
Partnerschappen stellen de betrokkenen voor complexe onderhandelingen en speciale uitdagingen die naar een overeenkomst moeten worden genavigeerd. Overkoepelende doelen, geven en nemen, verantwoordelijkheidsgebieden, verantwoordelijkheden en opvolging, succesevaluatie en -verdeling en vaak een groot aantal andere factoren moeten worden onderhandeld. Zodra een overeenkomst is bereikt, is het partnerschap meestal civielrechtelijk afdwingbaar, vooral als het goed gedocumenteerd is. Partners die hun overeenkomst expliciet en afdwingbaar willen maken, stellen meestal een samenwerkingsovereenkomst op. Vertrouwen en pragmatisme zijn ook essentieel, omdat niet kan worden verwacht dat alles in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst kan worden beschreven, dus hoogwaardige governance [14] en heldere communicatie zijn kritische succesfactoren op de lange termijn. Het is gebruikelijk dat informatie over officieel gelieerde bedrijven wordt gepubliceerd, zoals: Via een persbericht, advertentie in de krant of wetten voor openbare registers.

Hoewel industriële partnerschappen wederzijdse belangen kunnen versterken en succes kunnen versnellen, kunnen sommige vormen van samenwerking als ethisch problematisch worden beschouwd. Wanneer een politicus bijvoorbeeld samenwerkt met een bedrijf om zijn belangen te behartigen voor een voordeel, ontstaat er een belangenconflict; bijgevolg kan het algemeen welzijn eronder lijden. Hoewel deze praktijk in sommige rechtsgebieden technisch geoorloofd is, wordt ze over het algemeen als negatief of als corruptie beschouwd.

Although not required by legislation, buddies might capitalize on a partnership contract that defines the necessary regards to the link in between them. Cooperation agreements can be created in the abiding by areas:

Company: 2 or more service sign up with calls for in a joint venture, a buyer-supplier link, a tactical collaboration or a consortium to i) manage a job (e.g. industrial or research study job) which would absolutely be too significant or as well unsafe for a solitary entity, ii) register with calls for to have a more powerful setting on the industry, iii) stick to specific plan (e.g. in some developing nations, immigrants can simply spend via collaborations with local business owners. In this scenario, the collaboration might be organized in a procedure similar to a Mergers & Acquisitions deal. A large compositions in business and also management has remembered of the development and administration of collaboration agreements. It has, specifically, disclosed the function of contracts and relational systems to prepare firm cooperations.
National national politics (or geopolitics): In what is typically called a collaboration, government governments may friend to achieve their across the country rate of passions, in many cases versus allied government governments holding in contrast rate of enthusiasms, as happened throughout Globe Battle II and also the Chilly Battle.
Understanding: In education and also discovering, licensing firms considerably examine organizations, or colleges, by the level and also top quality of their cooperations with local or around the world peers and a variety of different other entities throughout social industries.
Exclusive: Some collaborations happen at private degrees, such as when 2 or more individuals consent to domicile with each other, while numerous other partnerships are not just private, nonetheless individual, understood just to the consisted of events.
Collaborations provide the consisted of parties with challenging negotiation and one-of-a-kind problems that ought to be browsed unto contract. Overarching objectives, degrees of give-and-take, places of obligation, lines of authority and also series, how success is evaluated and also distributed, and also regularly a variety of various other aspects must all be worked out. When contract is got to, the cooperation is typically enforceable by civil legislation, particularly if well tape-recorded. Buddies that intend to create their contract agreeably specific and enforceable typically prepare Post of Collaboration. Depend on as well as materialism are furthermore crucial as it can not be prepared for that whatever can be composed in the preliminary cooperation contract, for that reason premium quality administration and remove interaction are critical success elements over time. It dominates for info regarding officially partnered entities to be revealed, such as with a news release, a magazine promotion, or public files regulations.

While business collaborations stand to boost shared price of passions and also accelerate success, some kinds of collaboration could be thought about fairly problematic. When a politician, for instance, companions with a company to innovation the latters rate of interest for some revenue, a conflict of rate of passion outcomes; consequentially, the general public wonderful might experience. While practically lawful in some territories, such exercise is extensively seen negatively or as corruption.
Although not required by legislation, buddies could benefit from a partnership agreement that specifies the important regards to the link in between them. Cooperation contracts can be established in the complying with locations:
Business: 2 or more business join calls for in a joint endeavor, a buyer-supplier connection, a tactical partnership or a consortium to i) take care of a task (e.g. commercial or research study job) which would absolutely be too large or too dangerous for a singular entity, ii) register with needs to have a much more powerful setup on the marketplace, iii) comply with particular plan (e.g. in some occurring nations, immigrants can simply spend with collaborations with local entrepreneur. In this circumstance, the partnership could be organized in a procedure similar to a Mergers & Acquisitions deal. A huge literary works in company as well as management has took note of the growth and also administration of cooperation agreements. It has, especially, exposed the feature of contracts as well as relational systems to set up company cooperations.
National national politics (or geopolitics): In what is normally called a collaboration, government governments could buddy to achieve their across the country price of enthusiasms, sometimes versus allied federal governments holding in contrast rate of passions, as taken place throughout Globe Fight II as well as the Chilly Battle. Comprehending: In education and learning as well as knowing, accrediting firms progressively assess establishments, or universities, by the degree as well as premium quality of their partnerships with regional or around the world peers and a range of different other entities throughout social sectors. Exclusive: Some cooperations occur at individual levels, such as when 2 or more individuals consent to domicile with each other, while various other collaborations are not just specific, nonetheless personal, comprehended simply to the consisted of events. Partnerships provide the consisted of celebrations with difficult settlement as well as distinct difficulties that need to be browsed unto agreement. Overarching goals, levels of give-and-take, locations of obligation, lines of authority and series, just how success is evaluated and distributed, and also frequently a range of various other aspects need to all be worked out. When agreement is reached, the cooperation is usually enforceable by civil legislation, particularly if well taped. Buddies that intend to produce their agreement agreeably specific and also enforceable normally prepare Short article of Cooperation. Depend on and materialism are similarly important as it can not be anticipated that whatever can be made up in the initial cooperation agreement, therefore excellent quality management and also remove interaction are important success elements gradually. It dominates for details concerning officially partnered entities to be made public, such as with a news release, a magazine advertisement, or public documents regulations.

While business cooperations stand to improve shared rate of interests as well as speed up success, some kinds of collaboration might be considered morally bothersome. When a politician, as an example, friends with a company to development the latter's price of interest for some profit, a conflict of rate of enthusiasm outcomes; consequentially, the public wonderful could experience. While almost lawful in some territories, such exercise is thoroughly seen detrimentally or as corruption.